Usage Statistics for www.aornik.com

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 04:01 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 1249
Total Files 491
Total Pages 884
Total Visits 543
Total KBytes 6806
Total Unique Sites 384
Total Unique URLs 25
Total Unique Referrers 55
Total Unique User Agents 111
. Avg Max
Hits per Hour 1 108
Hits per Day 40 181
Files per Day 15 54
Pages per Day 28 132
Sites per Day 12 54
Visits per Day 17 61
KBytes per Day 220 1383
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.31% 491
Code 301 - Moved Permanently 0.32% 4
Code 404 - Not Found 60.37% 754

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 66 5.28% 37 7.54% 60 6.79% 13 2.39% 16 4.17% 736 10.81%
2 15 1.20% 12 2.44% 12 1.36% 11 2.03% 12 3.12% 3 0.04%
3 18 1.44% 9 1.83% 10 1.13% 8 1.47% 10 2.60% 80 1.18%
4 39 3.12% 30 6.11% 34 3.85% 23 4.24% 24 6.25% 401 5.89%
5 30 2.40% 23 4.68% 22 2.49% 21 3.87% 25 6.51% 104 1.53%
6 33 2.64% 20 4.07% 22 2.49% 21 3.87% 27 7.03% 246 3.62%
7 15 1.20% 12 2.44% 10 1.13% 5 0.92% 8 2.08% 98 1.45%
8 18 1.44% 12 2.44% 14 1.58% 8 1.47% 10 2.60% 16 0.23%
9 18 1.44% 8 1.63% 11 1.24% 11 2.03% 17 4.43% 160 2.35%
10 18 1.44% 14 2.85% 15 1.70% 15 2.76% 18 4.69% 71 1.05%
11 53 4.24% 8 1.63% 10 1.13% 7 1.29% 10 2.60% 4 0.06%
12 35 2.80% 10 2.04% 14 1.58% 11 2.03% 15 3.91% 76 1.12%
13 51 4.08% 14 2.85% 22 2.49% 18 3.31% 21 5.47% 315 4.63%
14 40 3.20% 11 2.24% 28 3.17% 18 3.31% 16 4.17% 105 1.54%
15 181 14.49% 54 11.00% 132 14.93% 61 11.23% 54 14.06% 564 8.28%
16 19 1.52% 9 1.83% 13 1.47% 13 2.39% 15 3.91% 81 1.19%
17 75 6.00% 13 2.65% 62 7.01% 34 6.26% 12 3.12% 218 3.20%
18 96 7.69% 13 2.65% 71 8.03% 42 7.73% 15 3.91% 16 0.23%
19 27 2.16% 17 3.46% 21 2.38% 13 2.39% 17 4.43% 84 1.23%
20 90 7.21% 28 5.70% 78 8.82% 41 7.55% 15 3.91% 1383 20.32%
21 13 1.04% 7 1.43% 8 0.90% 7 1.29% 11 2.86% 222 3.26%
22 23 1.84% 16 3.26% 14 1.58% 14 2.58% 20 5.21% 242 3.56%
23 17 1.36% 7 1.43% 7 0.79% 6 1.10% 9 2.34% 74 1.09%
24 23 1.84% 13 2.65% 14 1.58% 14 2.58% 18 4.69% 159 2.33%
25 13 1.04% 7 1.43% 7 0.79% 6 1.10% 10 2.60% 90 1.32%
26 41 3.28% 23 4.68% 27 3.05% 22 4.05% 22 5.73% 185 2.72%
27 55 4.40% 13 2.65% 38 4.30% 24 4.42% 15 3.91% 440 6.47%
28 39 3.12% 12 2.44% 33 3.73% 17 3.13% 14 3.65% 161 2.37%
29 34 2.72% 8 1.63% 28 3.17% 7 1.29% 10 2.60% 228 3.35%
30 31 2.48% 19 3.87% 25 2.83% 16 2.95% 19 4.95% 168 2.46%
31 23 1.84% 12 2.44% 22 2.49% 16 2.95% 12 3.12% 76 1.12%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 42 3.36% 0 19 3.87% 0 30 3.39% 7 225 3.31%
1 1 53 4.24% 0 20 4.07% 1 40 4.52% 8 235 3.46%
2 0 29 2.32% 0 11 2.24% 0 24 2.71% 5 146 2.15%
3 1 54 4.32% 0 28 5.70% 1 39 4.41% 3 97 1.42%
4 1 33 2.64% 0 21 4.28% 0 27 3.05% 6 173 2.54%
5 1 41 3.28% 0 17 3.46% 0 26 2.94% 22 693 10.18%
6 0 20 1.60% 0 10 2.04% 0 15 1.70% 10 298 4.38%
7 1 33 2.64% 0 15 3.05% 0 26 2.94% 3 86 1.27%
8 2 62 4.96% 0 21 4.28% 1 49 5.54% 24 754 11.08%
9 2 79 6.33% 1 32 6.52% 1 49 5.54% 11 337 4.95%
10 1 35 2.80% 0 13 2.65% 0 23 2.60% 5 161 2.36%
11 1 38 3.04% 0 15 3.05% 0 27 3.05% 13 389 5.72%
12 3 95 7.61% 0 21 4.28% 0 30 3.39% 6 172 2.52%
13 1 49 3.92% 0 18 3.67% 0 30 3.39% 12 374 5.49%
14 1 42 3.36% 0 21 4.28% 1 32 3.62% 8 238 3.50%
15 1 38 3.04% 0 17 3.46% 1 33 3.73% 2 70 1.03%
16 1 33 2.64% 0 17 3.46% 0 26 2.94% 5 156 2.30%
17 1 51 4.08% 0 24 4.89% 1 42 4.75% 3 99 1.45%
18 1 50 4.00% 0 26 5.30% 1 40 4.52% 14 445 6.54%
19 1 52 4.16% 0 30 6.11% 1 46 5.20% 8 254 3.73%
20 2 69 5.52% 0 24 4.89% 1 33 3.73% 4 138 2.02%
21 4 128 10.25% 0 15 3.05% 3 94 10.63% 3 82 1.20%
22 2 80 6.41% 1 41 8.35% 2 73 8.26% 31 951 13.97%
23 1 43 3.44% 0 15 3.05% 0 30 3.39% 8 233 3.42%

Top 25 of 25 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 331 26.50% 162 2.38% /
2 63 5.04% 540 7.93% /stats/
3 10 0.80% 770 11.31% /stats/usage_202002.html
4 9 0.72% 587 8.63% /stats/usage_201906.html
5 9 0.72% 687 10.09% /stats/usage_201910.html
6 9 0.72% 691 10.16% /stats/usage_202001.html
7 9 0.72% 636 9.34% /stats/usage_202003.html
8 8 0.64% 560 8.24% /stats/usage_201908.html
9 8 0.64% 576 8.46% /stats/usage_201909.html
10 8 0.64% 628 9.23% /stats/usage_201912.html
11 7 0.56% 550 8.08% /stats/usage_201911.html
12 6 0.48% 380 5.59% /stats/usage_201907.html
13 2 0.16% 4 0.07% /stats/ctry_usage_201910.png
14 1 0.08% 2 0.03% /stats/ctry_usage_201911.png
15 1 0.08% 2 0.03% /stats/ctry_usage_201912.png
16 1 0.08% 3 0.05% /stats/daily_usage_201910.png
17 1 0.08% 4 0.06% /stats/daily_usage_201911.png
18 1 0.08% 4 0.06% /stats/daily_usage_201912.png
19 1 0.08% 4 0.05% /stats/daily_usage_202001.png
20 1 0.08% 4 0.05% /stats/daily_usage_202002.png
21 1 0.08% 2 0.03% /stats/hourly_usage_201910.png
22 1 0.08% 2 0.03% /stats/hourly_usage_201911.png
23 1 0.08% 2 0.03% /stats/hourly_usage_201912.png
24 1 0.08% 2 0.03% /stats/hourly_usage_202001.png
25 1 0.08% 2 0.03% /stats/hourly_usage_202002.png

Top 10 of 25 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.80% 770 11.31% /stats/usage_202002.html
2 9 0.72% 691 10.16% /stats/usage_202001.html
3 9 0.72% 687 10.09% /stats/usage_201910.html
4 9 0.72% 636 9.34% /stats/usage_202003.html
5 8 0.64% 628 9.23% /stats/usage_201912.html
6 9 0.72% 587 8.63% /stats/usage_201906.html
7 8 0.64% 576 8.46% /stats/usage_201909.html
8 8 0.64% 560 8.24% /stats/usage_201908.html
9 7 0.56% 550 8.08% /stats/usage_201911.html
10 63 5.04% 540 7.93% /stats/

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 331 26.50% 264 70.40% /
2 63 5.04% 48 12.80% /stats/
3 9 0.72% 8 2.13% /stats/usage_201906.html
4 10 0.80% 8 2.13% /stats/usage_202002.html
5 9 0.72% 7 1.87% /stats/usage_202003.html
6 8 0.64% 6 1.60% /stats/usage_201908.html
7 8 0.64% 6 1.60% /stats/usage_201909.html
8 7 0.56% 6 1.60% /stats/usage_201911.html
9 8 0.64% 6 1.60% /stats/usage_201912.html
10 9 0.72% 6 1.60% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 331 26.50% 269 70.98% /
2 63 5.04% 51 13.46% /stats/
3 9 0.72% 8 2.11% /stats/usage_202001.html
4 9 0.72% 8 2.11% /stats/usage_202003.html
5 8 0.64% 7 1.85% /stats/usage_201909.html
6 10 0.80% 7 1.85% /stats/usage_202002.html
7 8 0.64% 6 1.58% /stats/usage_201908.html
8 8 0.64% 6 1.58% /stats/usage_201912.html
9 9 0.72% 5 1.32% /stats/usage_201906.html
10 9 0.72% 5 1.32% /stats/usage_201910.html

Top 30 of 55 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1100 88.07% - (Direct Request)
2 31 2.48% http://aornik.com
3 30 2.40% http://aornik.com/stats/
4 7 0.56% http://aornik.com/
5 5 0.40% https://sanitarywork.ru/i.php
6 4 0.32% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/32-kislorodnaya-rezka-metalla
7 3 0.24% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-utku
8 3 0.24% https://cumir.ru/nikita-shabalkin
9 3 0.24% https://cumir.ru/oliviya-hevillend
10 3 0.24% https://ilovediscovery.ru/page/zolotaja-lihoradka-aljaska-3-sezon-13-serija
11 3 0.24% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_538/
12 3 0.24% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_838/
13 3 0.24% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/
14 2 0.16% http://prookhotu.ru/raznoe
15 2 0.16% https://ilovediscovery.ru/page/polety-vglub-alyaski-5-seriya-tundra-taksi
16 2 0.16% https://ilovediscovery.ru/page/vyzhit-lyuboy-cenoy-1-sezon-15-seriya
17 2 0.16% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/psihologiya-podrostka-13-let-krizis
18 2 0.16% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_of_doolb_slessev_of_syendik/index_dilpt25_dicer1125.html
19 2 0.16% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1499.html
20 2 0.16% https://www.google.com
21 2 0.16% https://zhit-budete.ru/pitanie/kofe-vred-ili-polza
22 2 0.16% https://zhit-budete.ru/zdorovie-rebenka/chto-neobhodimo-rebenku-dlja-horoshego-rosta
23 1 0.08% http://01os.org/community/home.php
24 1 0.08% http://115.159.160.72/discuz/upload/home.php
25 1 0.08% http://decora.sk/
26 1 0.08% http://forum.drflorance.com/user/profile/135745.page
27 1 0.08% http://forum.sznajder.su/
28 1 0.08% http://lhsj.com.cn/home.php
29 1 0.08% http://murman-climbing.ru/index.php
30 1 0.08% http://prookhotu.ru/category/dokumenty

Top 15 of 111 Total User Agents
# Hits User Agent
1 299 23.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 110 8.81% python-requests/2.22.0
3 81 6.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 76 6.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 56 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
6 50 4.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 48 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
8 48 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 36 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 31 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
11 30 2.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 24 1.92% Dispatch/0.11.3
13 21 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
14 21 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 20 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1249 100.00% 491 100.00% 6806 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21