Usage Statistics for www.aornik.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 04:23 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 745
Total Files 269
Total Pages 506
Total Visits 306
Total KBytes 5333
Total Unique Sites 291
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 29
Total Unique User Agents 77
. Avg Max
Hits per Hour 1 24
Hits per Day 24 67
Files per Day 8 35
Pages per Day 16 47
Sites per Day 9 25
Visits per Day 10 23
KBytes per Day 178 861
Hits by Response Code
Code 200 - OK 36.11% 269
Code 304 - Not Modified 0.27% 2
Code 403 - Forbidden 25.77% 192
Code 404 - Not Found 37.72% 281
Code 501 - Not Implemented 0.13% 1

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26 3.49% 21 7.81% 22 4.35% 10 3.27% 12 4.12% 861 16.15%
2 28 3.76% 16 5.95% 17 3.36% 11 3.59% 17 5.84% 175 3.29%
3 14 1.88% 9 3.35% 9 1.78% 8 2.61% 9 3.09% 155 2.91%
4 26 3.49% 16 5.95% 20 3.95% 11 3.59% 15 5.15% 178 3.33%
5 14 1.88% 4 1.49% 10 1.98% 5 1.63% 9 3.09% 85 1.60%
6 43 5.77% 14 5.20% 17 3.36% 12 3.92% 16 5.50% 308 5.78%
7 50 6.71% 35 13.01% 47 9.29% 22 7.19% 17 5.84% 545 10.22%
8 13 1.74% 7 2.60% 10 1.98% 10 3.27% 13 4.47% 151 2.84%
9 15 2.01% 5 1.86% 7 1.38% 5 1.63% 7 2.41% 2 0.04%
10 45 6.04% 19 7.06% 22 4.35% 14 4.58% 16 5.50% 170 3.19%
11 15 2.01% 8 2.97% 9 1.78% 9 2.94% 13 4.47% 82 1.53%
12 29 3.89% 6 2.23% 26 5.14% 7 2.29% 9 3.09% 156 2.92%
13 14 1.88% 10 3.72% 10 1.98% 10 3.27% 14 4.81% 534 10.01%
14 4 0.54% 4 1.49% 4 0.79% 4 1.31% 4 1.37% 3 0.05%
15 19 2.55% 12 4.46% 13 2.57% 12 3.92% 13 4.47% 161 3.02%
16 33 4.43% 5 1.86% 20 3.95% 13 4.25% 25 8.59% 2 0.04%
17 40 5.37% 2 0.74% 35 6.92% 14 4.58% 17 5.84% 1 0.02%
18 22 2.95% 1 0.37% 13 2.57% 13 4.25% 20 6.87% 1 0.01%
19 15 2.01% 1 0.37% 6 1.19% 6 1.96% 14 4.81% 0 0.00%
20 26 3.49% 2 0.74% 12 2.37% 8 2.61% 15 5.15% 1 0.01%
21 38 5.10% 2 0.74% 26 5.14% 13 4.25% 22 7.56% 1 0.02%
22 24 3.22% 0 0.00% 7 1.38% 3 0.98% 3 1.03% 0 0.00%
23 26 3.49% 1 0.37% 19 3.75% 12 3.92% 11 3.78% 1 0.01%
24 9 1.21% 1 0.37% 6 1.19% 6 1.96% 8 2.75% 1 0.01%
25 12 1.61% 2 0.74% 11 2.17% 11 3.59% 11 3.78% 1 0.02%
26 9 1.21% 1 0.37% 7 1.38% 7 2.29% 6 2.06% 0 0.00%
27 22 2.95% 9 3.35% 18 3.56% 12 3.92% 12 4.12% 6 0.11%
28 30 4.03% 25 9.29% 28 5.53% 6 1.96% 8 2.75% 834 15.64%
29 17 2.28% 5 1.86% 9 1.78% 9 2.94% 12 4.12% 81 1.52%
30 67 8.99% 26 9.67% 46 9.09% 23 7.52% 21 7.22% 837 15.69%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 16 2.15% 0 4 1.49% 0 10 1.98% 2 71 1.33%
1 0 27 3.62% 0 7 2.60% 0 20 3.95% 8 226 4.25%
2 1 40 5.37% 0 10 3.72% 0 16 3.16% 3 98 1.83%
3 1 31 4.16% 0 13 4.83% 0 24 4.74% 6 186 3.49%
4 1 30 4.03% 0 10 3.72% 0 20 3.95% 3 83 1.56%
5 0 17 2.28% 0 4 1.49% 0 12 2.37% 0 3 0.05%
6 0 13 1.74% 0 4 1.49% 0 7 1.38% 2 71 1.34%
7 1 46 6.17% 0 5 1.86% 0 26 5.14% 3 81 1.52%
8 0 22 2.95% 0 8 2.97% 0 16 3.16% 0 3 0.05%
9 0 17 2.28% 0 7 2.60% 0 12 2.37% 3 82 1.53%
10 1 59 7.92% 1 35 13.01% 1 50 9.88% 36 1079 20.23%
11 0 29 3.89% 0 10 3.72% 0 21 4.15% 0 5 0.09%
12 1 40 5.37% 0 13 4.83% 0 16 3.16% 5 159 2.99%
13 1 44 5.91% 0 11 4.09% 1 35 6.92% 0 15 0.27%
14 1 50 6.71% 0 15 5.58% 0 23 4.55% 13 405 7.59%
15 0 20 2.68% 0 7 2.60% 0 12 2.37% 10 298 5.58%
16 1 43 5.77% 0 25 9.29% 1 35 6.92% 28 834 15.64%
17 0 13 1.74% 0 4 1.49% 0 8 1.58% 5 145 2.72%
18 1 33 4.43% 0 14 5.20% 0 20 3.95% 3 82 1.53%
19 1 30 4.03% 0 8 2.97% 0 27 5.34% 2 69 1.30%
20 0 29 3.89% 0 20 7.43% 0 24 4.74% 13 378 7.09%
21 1 51 6.85% 0 18 6.69% 1 43 8.50% 23 688 12.91%
22 0 29 3.89% 0 14 5.20% 0 16 3.16% 9 271 5.09%
23 0 16 2.15% 0 3 1.12% 0 13 2.57% 0 2 0.03%

Top 13 of 13 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 188 25.23% 103 1.92% /
2 12 1.61% 111 2.08% /stats/
3 9 1.21% 628 11.78% /stats/usage_201911.html
4 8 1.07% 538 10.09% /stats/usage_202001.html
5 8 1.07% 666 12.48% /stats/usage_202003.html
6 7 0.94% 490 9.20% /stats/usage_201908.html
7 7 0.94% 534 10.02% /stats/usage_201910.html
8 7 0.94% 550 10.31% /stats/usage_201912.html
9 6 0.81% 392 7.34% /stats/usage_201906.html
10 6 0.81% 462 8.66% /stats/usage_202002.html
11 5 0.67% 360 6.75% /stats/usage_201909.html
12 4 0.54% 253 4.75% /stats/usage_201907.html
13 4 0.54% 246 4.61% /stats/usage_202004.html

Top 10 of 13 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 1.07% 666 12.48% /stats/usage_202003.html
2 9 1.21% 628 11.78% /stats/usage_201911.html
3 7 0.94% 550 10.31% /stats/usage_201912.html
4 8 1.07% 538 10.09% /stats/usage_202001.html
5 7 0.94% 534 10.02% /stats/usage_201910.html
6 7 0.94% 490 9.20% /stats/usage_201908.html
7 6 0.81% 462 8.66% /stats/usage_202002.html
8 6 0.81% 392 7.34% /stats/usage_201906.html
9 5 0.67% 360 6.75% /stats/usage_201909.html
10 4 0.54% 253 4.75% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 188 25.23% 208 81.89% /
2 12 1.61% 8 3.15% /stats/
3 7 0.94% 5 1.97% /stats/usage_201908.html
4 9 1.21% 5 1.97% /stats/usage_201911.html
5 7 0.94% 5 1.97% /stats/usage_201912.html
6 8 1.07% 5 1.97% /stats/usage_202001.html
7 8 1.07% 5 1.97% /stats/usage_202003.html
8 6 0.81% 4 1.57% /stats/usage_201906.html
9 7 0.94% 4 1.57% /stats/usage_201910.html
10 6 0.81% 2 0.79% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 188 25.23% 199 81.22% /
2 12 1.61% 6 2.45% /stats/
3 9 1.21% 6 2.45% /stats/usage_201911.html
4 6 0.81% 5 2.04% /stats/usage_201906.html
5 7 0.94% 5 2.04% /stats/usage_201912.html
6 8 1.07% 5 2.04% /stats/usage_202001.html
7 7 0.94% 4 1.63% /stats/usage_201908.html
8 7 0.94% 4 1.63% /stats/usage_201910.html
9 8 1.07% 4 1.63% /stats/usage_202003.html
10 6 0.81% 3 1.22% /stats/usage_202002.html

Top 29 of 29 Total Referrers
# Hits Referrer
1 654 87.79% - (Direct Request)
2 20 2.68% http://aornik.com
3 8 1.07% http://aornik.com/
4 6 0.81% https://sanitarywork.ru/i.php
5 4 0.54% https://www.google.com
6 3 0.40% http://01os.org/community/home.php
7 3 0.40% http://prookhotu.ru/raznoe
8 3 0.40% https://cumir.ru/nikita-shabalkin
9 3 0.40% https://cumir.ru/oliviya-hevillend
10 3 0.40% https://ilovediscovery.ru/page/polety-vglub-alyaski-5-seriya-tundra-taksi
11 3 0.40% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_538/
12 3 0.40% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_of_doolb_slessev_of_syendik/index_dilpt25_dicer1125.html
13 3 0.40% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1499.html
14 3 0.40% https://zhit-budete.ru/pitanie/kofe-vred-ili-polza
15 3 0.40% https://zhit-budete.ru/zdorovie-rebenka/chto-neobhodimo-rebenku-dlja-horoshego-rosta
16 2 0.27% http://aornik.com/wp-login.php
17 2 0.27% http://forum.sznajder.su/
18 2 0.27% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-utku
19 2 0.27% http://www.alcohole.ru/forum/index.php
20 2 0.27% https://ilovediscovery.ru/page/zolotaja-lihoradka-aljaska-3-sezon-13-serija
21 2 0.27% https://med-bolnica.ru/iskusstvennyj-intellekt-mozhet-pomoch-v-lechenii-opuholej-mozga/
22 2 0.27% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/psihologiya-podrostka-13-let-krizis
23 2 0.27% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_96/
24 2 0.27% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/
25 1 0.13% http://aornik.com/administrator/
26 1 0.13% http://fiilacurent.info/user/aminodus/
27 1 0.13% https://ilovediscovery.ru/page/vyzhit-lyuboy-cenoy-1-sezon-15-seriya
28 1 0.13% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_838/
29 1 0.13% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/32-kislorodnaya-rezka-metalla

Top 15 of 77 Total User Agents
# Hits User Agent
1 67 8.99% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 63 8.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 51 6.85% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
4 48 6.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
5 45 6.04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 43 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 40 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 22 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 22 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 21 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 21 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
12 20 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
13 20 2.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208
14 18 2.42% Go-http-client/1.1
15 14 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 745 100.00% 269 100.00% 5333 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21